​HIỆP ĐỊNH, THỎA THUẬN, BẢN GHI NHỚ GIỮA HAI NƯỚC:

- Hiệp định, thỏa thuận, bản ghi nhớ giữa hai nước:

- Hiệp định Thương mại và Hợp tác Kinh tế (1994);

- Hiệp định Vận chuyển Hàng không (2003);

- Tuyên bố về Hợp tác giữa Việt Nam và Niu Di-lân (2005) ký nhân chuyến thăm chính thức Niu Di-lân của Thủ tướng Phan Văn Khải;

- Hiệp định giữa Chính phủ Niu Di-lân và Việt Nam về thành lập Ủy ban Hỗn hợp Kinh tế Thương mại (2005);

- Thỏa thuận Hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Niu Di-lân về Giáo dục và Đào tạo (2008);

- Thư trao đổi công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ (2009);

- Thư trao đổi về việc Niu Di-lân tiếp nhận lao động đầu bếp và lao động kỹ sư Việt Nam (2009);

- Tuyên bố chung về quan hệ đối tác toàn diện giữa nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Niu Di-lân (9/2009).

- Thư trao đổi về việc Niu Di-lân tiếp nhận lao động ngắn hạn Việt Nam (2009);

- Bản Ghi nhớ Hợp tác về Khoa học-Công nghệ (1/2010);

- Thỏa thuận Hợp tác về Cảnh sát và Phòng chống tội phạm xuyên quốc gia (5/2010);

- Thỏa thuận Hợp tác về Hải quan (6/2010);

- Chương trình Hành động Đối tác Toàn diện Việt Nam – Niu Di-lân giai đoạn 2010-2013 (tháng 6/2010)

- Thỏa thuận Hợp tác Chương trình Lao động Kì nghỉ Việt Nam – Niu Di-lân (12/2011).

- Hiệp định Hợp tác Giáo dục giai đoạn 2012 – 2015 (tháng 04/2012).

- Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập (ký tháng 8/2013, Việt Nam phê duyệt tháng 02/2014)

- Chương trình Hành động Đối tác Toàn diện Việt Nam – Niu Di-lân giai đoạn 2013-2016 (tháng 8/2013)./.

Hà Nội, tháng ​11/2014

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​