​​Tiểu sử
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Niu Di - lân

LuongThanhNghi.jpg 
TẠ VĂN THÔNG


Updating ... 


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​