​​Tiểu sử
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Niu Di - lân

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​