Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Niu Di - lân

Địa chỉ: Level 21 Grand Plimmer Tower, 2-6 Gilmer Terrace, Wellington 6011

Điện thoại: (64 – 4) 473 5912

Fax: (64 – 4) 473 5913

Email: embassyvn@clear.net.nz

Website: http://www.vietnamembassy-newzealand.org/


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​