ĐẠI SỨ QUÁN NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM TẠI NIU DI-LÂN

Địa chỉ: Level 21 Grand Plimmer Tower, 2-6 Gilmer Terrace, Wellington 6011

Điện thoại: (64 – 4) 473 5 912

Fax: (64 – 4) 473 5913

Email: embassyvn@clear.net.nz

Website: https://vnembassy-wellington.mofa.gov.vn 

Đại sứ quán:

1. Đại sứ Nguyễn Việt Dũng;

2. Ông Nguyễn Trường Ngọc, Tham tán;

3. Bà Vũ Thị Quyên, Bí thư thứ nhất;

Địa chỉ:         Level 21 Grand Plimmer Tower, 2-6 Gilmer Terrace, Wellington 6011

Hòm thư:      PO Box 8042, Wellington

Điện thoại:    +64-4-4735912

Điện thoại trong trường hợp khẩn, ngày lễ, ngày nghỉ hoặc ngoài giờ hành chính:

         +64-21-898-814

Fax:               +64-4-4735913

Email:           embassyvn@clear.net.nz

Bộ phận Thương  vụ:

- Bà Nguyễn Kim Phượng, Tham tán Thương mại

Địa chỉ:         90-92 Dixon Street, Wellington 6011

Hòm thư:      PO Box 11095, Manners Street, Wellington 6142

Điện thoại:    +64-4-8033775

Fax:               +64-4-8033777

Email:           nz@moit.gov.vn

Website:       http://www.moit.gov.vn

                     http://www.vietnamexport.com


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​